kondilom tedavisi

Kondilom (Makat Siğili) Tedavisi

Kondilom diğer adıyla genital siğil, pek çok kadına sıkıntı veren tatsız lezyonlardır. Tekrarlama eğiliminin olması çoğu zaman kadının moralini bozar. Kondilomlar cinsel yolla bulaşan ve human papilloma virus (HPV) adı verilen bir virusun neden olduğu enfeksiyonlardır.

Ameliyatsız Kondilom Tedavisi

Radyofrekans ile kondilom tedavisi

Siğillerin, radyofrekans ile temiz cilde kadar temizlenmesi işlemidir. Sadece birkaç dakika sürer ve ameliyatsız bir yöntemdir.  Radyofrekans ile kondilom yakılarak tedavi edilir. En başarılı tedavi yöntemlerinden biridir. Hem dışardaki hem de makat içindeki tüm siğiller bu yöntemle tedavi edilebilir. Takip süreciyle birlikte hasta bu hastalıktan tamamen kurtulabilir.

Ücretsiz Muayene Olun

Ücretsiz muayene olmak için formu dolurmanız yeterlidir.


Lazer Yöntemiyle Kondilom Tedavisi

Siğil tedavisinde ön plana çıkan uygulamalardan biride lazer olmasına karşın lazer tedavisi siğillerin yok edilmesinde sanıldığı kadar etkili değildir. Çünkü siğiller genelde ciltten kabarık ve cilt renginde olduğu için lazer yeterli olmaz. Sadece yüzeysel siğiller varsa bu yöntem faydalı olabilmektedir.

Kondilom’un Belirtileri Nelerdir?

Genelde dış genital bölgede küçük siğiller ortaya çıkar. Bunlar kişinin kendisi tarafından görülebilir ya da elle hissedilebilir. Siğiller yumuşak, pembe-beyaz renkli, karnıbahar benzeri oluşumlardır. Tek ya da grup halinde olabilirler. Zaman zaman dışarı kabarık olmayıp düz olarak bulunurlar. Nadiren vajina içinde, makat çevresinde ağız ve boğazda da görülebilirler. Kondilomda ağrı olmaz, fakat arasıra kaşıntı ve yanma görülebilir.

Tedavi olmadığı taktirde siğiller hiçbir değişikliğe uğramadan uzun bir süre kalabilir, acak bu davranışları oldukça nadirdir. Genelde sürekli olarak büyüme ve yayılma eğilimleri vardır. Kondilom ile birlikte başka bir vajinal enfeksiyon varsa bu büyüme daha hızlı olur. Çoğunlukla vücudun nemli ve sıcak bölgelerine doğru yayılma gösterir.

Siğil Nasıl bulaşır? Kondilom Bulaşma Yolları Nelerdir?

Ge­ni­tal kon­di­lom­la­rın in­si­dan­sı­nı et­ki­le­yen baş­lı­ca iki fak­tör yaş ve sek­sü­el dav­ra­nış­tır. Kon­di­lom­lar cin­sel ak­ti­vi­te ile bu­la­şır; Cin­sel ak­ti­vi­te­si ol­ma­yan ki­şi­ler­de na­di­ren gö­rü­lür. Pre­va­lan­sın 18-25 yaş ara­sı cin­sel ak­tif ka­dın­lar­da en faz­la ol­du­ğu bi­lin­mek­te­dir. Ka­dın­lar­da pri­mer bu­laş yo­lu va­ji­nal cin­sel iliş­ki­dir. Di­ji­tal-anal, oral-anal ve di­ji­tal-va­ji­nal te­mas ile de vi­rüs bu­la­şa­bi­lir.

Anal kon­di­lom­lar vul­var ve­ya pe­ri­ne­al en­fek­si­yon­la­rın ya­yıl­ma­sıy­la ya da anal iliş­ki ile olu­şur. Cin­sel part­ner sa­yı­sı art­tık­ça en­fek­si­yon ris­ki ar­tar. Cin­sel yol­la bu­la­şan di­ğer has­ta­lık­lar ve­ya oral her­pes var­lı­ğın­da HPV en­fek­si­yo­nu da­ha sık gö­rül­mek­te­dir. Hu­man im­mu­no­def­fi­ci­ency vi­rus (HIV) po­zi­tif ol­gu­lar­da, ay­nı za­man­da ba­ğı­şık­lık sis­te­mi de bas­kı­lan­mış­tır; do­la­yı­sıy­la kon­di­lom­la­ra da­ha da sık rast­la­nır an­cak an­ti­ret­ro­vi­ral te­da­vi alan­lar­da bu ora­nın azal­dı­ğı göz­len­miş­tir.

Ücretsiz Muayene İmkanı

Kliniklerimizde hastalarımıza ücretsiz muayene imkanı sunulmaktadır. Sigortanız olsada olmasada muayene için gelen hastalarımızdan muayene ücreti alınmamaktadır.

Ücretsiz Muayene Olun

Ücretsiz muayene olmak için formu dolurmanız yeterlidir.